Xây dựng dự thảo điều lệ.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐIỀU LỆ CLB VESPA CỔ BÌNH ĐỊNH

I - NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Tên gọi và mục đích hoạt động của CLB

 *Tên chính thức: CLB vespa cổ Bình Định

 *Mục đích hoạt động của CLB:

+ Tạo một sân chơi chung cho các bạn yêu thích đam mê xe vespa cổ trên tinh thần tự nguyện đoàn kết vui vẻ và thân ái.

+ Nâng cao đời sống tinh thần sự gắn bó với nhau hơn cho các bạn đam mê xe vespa cổ.

+ Duy trì và phát triển phong trào người đam mê vespa cổ trên địa bàn tỉnh nhà.

Điều 2: Lĩnh vực và phạm vi hoạt động

* CLB vespa cổ Bình Định hoạt động chủ yếu ở hai lĩnh vực:

+ Phát triển phong trào chơi vespa cổ trên địa bàn tỉnh nhà nhằm vận động mọi người tham gia vào các hoạt động xã hội với mục tiêu hoàn thiện "chân thiện mỹ" cho bản thân của từng hội viên.
+ CLB vespa cổ Bình Định hoạt động theo nguyên tắc tự quản tự nguyện liên kết độc lập bình đẳng dân chủ trong khuôn khổ chế độ chính sách hiện hành của pháp luật nhà nước Việt Nam.

*Phạm vi hoạt động của CLB vespa cổ Bình Định: Trong tỉnh Bình Định.

Điều 3: Điều kiện tham gia hội viên

      CLB vespa cổ Bình Định tổ chức theo nguyên tắc hiệp phương dân chủ tự nguyện. Lãnh đạo của CLB do đại hội bầu theo thể thức bỏ phiếu tín nhiệm trực tiếp và kín để quản lý điều hành mọi hoạt động và chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý nhà nước về mọi sinh hoạt của tổ chức CLB.

Điều 4: CLB vespa cổ Bình Định có biểu tượng đặc trưng riêng.

II - NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CLB

Điều 5: Nhiệm vụ và quyền hạn

* Sưu tầm biên soạn tài liệu chuyên tuyên truyền phổ biến phương pháp tập luyện hình thức tổ chức để phát triển mạnh mẽ phong trào.

* Tổ chức các hoạt động thường xuyên theo kế hoạch đề ra hàng năm hoặc đột xuất phục vụ các giải thể thao diễu hành và lễ hội.

* Tổ chức quản lý các hoạt động phát triển với số lượng và chất lượng các thành viên có chế độ chính sách khen thưởng kỷ luật đối với hội viên.

* Độc lập tổ chức các hình thức hoạt động về vespa cổ nhân các ngày lễ lễ hội lớn trong khuôn khổ quy định của nhà nước Việt Nam.

* Tạo quỹ riêng cho CLB hoạt động từ các nguồn:

+ Hội phí của hội viên.

+ Hợp đồng quảng cáo hoặc các hoạt động dịch vụ hợp pháp theo luật định.

+ Sự đóng góp ủng hộ từ các nhà tài trợ mạnh thường quân.

* Được phép trang bị sử dụng các phượng tiện thiết bị chuyên dùng cần thiết để phục vụ công tác khi được Sở thông tin và truyền thông và các cơ quan có thẩm quyền cho phép.

III - HỘI VIÊN

Điều 6: Thành phần hội viên

* Là công dân Việt Nam có niềm yêu thích đam mê vespa cổ không phân biệt thành phần đối tượng giới tính và tuổi tác.

* Hội viên chính thức là những người có xe hoạt động thường xuyên tham gia công tác sinh hoạt tại CLB.

* Những cá nhân tích cực đóng góp trực tiếp có hiệu quả để xây dựng và phát triển phong trào. Có công đóng góp lớn nhưng không có điều kiện tham gia hoạt động thường xuyên.

Điều 7: Quyền lợi và nghĩa vụ của hội viên

* Quyền lợi:

+ Được cấp thẻ hội viên theo quy định chung.

+ Tham gia phục vụ các phong trào diễu hành lễ hội và các hoạt động du lịch thể thao do các ban ngành hoặc do chính CLB tổ chức.

+ Tham gia thảo luận biểu quyết đóng góp ý kiến về các hình thức hoạt động trên tinh thần xây dựng.

+ Được quyền tham gia ứng cử bầu cử vào ban tổ chức CLB. Được xét đề nghị các chế độ chính sách khen thưởng theo quy định hiện hành.

+ Được CLB bảo vệ quyền lợi chính đáng và giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi phù hợp với loại hình hoạt động.

+Có quyền xin rút tên khỏi CLB.

* Nghĩa vụ:

+ Tích cực tham gia hoạt động chung chấp hành nghiêm túc điều lệ quyết định của ban chấp hành chống tư tưởng vô tổ chức vô kỷ luật.

+ Thường xuyên sinh hoạt họp mặt thường kỳ tại trụ sở CLB.

+ Không lạm dụng danh nghĩa hội viên của CLB để làm những việc gây ảnh hưởng xấu đến uy tín danh dự chung.

+ Quan tâm đến việc phát triển của hội viên mới và hoàn thành nhiệm vụ do CLB phân công.

+ Khi không còn là hội viên phải bàn giao công việc và tài sản có liên quan.

IV - TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ TÀI CHÍNH CLB

Điều 8: Cơ cấu lãnh đạo và nguyên tắc sinh hoạt của CLB

- Điều hành CLB gồm:

+ Ban chấp hành: 5 người

+ Thường trực: 1 chủ nhiệm 3 trưởng ban và 1 kế toán kiêm thủ quỹ.

+ Nhiệm kỳ của Ban chấp hành: 2 năm

+ Cách lấy ý kiến họp mặt và xin chữ ký khi có ý kiến công việc phát sinh cần làm phải bàn bạc và được thông qua bởi ban chấp hành CLB.

+ Hàng tháng CLB họp mặt 1 lần. Thời gian vào sáng chủ nhật của tuần cuối trong tháng địa điểm tại trụ sở CLB.

+ Khi có ý kiến khác nhau hoặc đề xuất gì trong hội viên sẽ được ban chấp hành CLB xem xét trên tinh thần bình đẳng thảo luận công khai dân chủ thẳng thắn trong các cuộc họp. Khi đã có quyết định đa số trong tập thể thì cá nhân hoặc tiểu số phải phục tùng không phát ngôn thiếu trách nhiệm.

Điều 9: Tổ chức bộ máy của CLB bao gồm ban chấp hành của CLB và hội viên

            Ban chấp hành CLB bao gồm:

+ Chủ nhiệm: 01 người

+ Trưởng ban phụ trách đối ngoại: 01 người

+ Trưởng ban phụ trách phong trào: 01 người

+ Trưởng ban phụ trách đời sống: 01 người

+ Kế toán kiêm thủ quỹ: 01 người

+ y viên phụ trách kỹ thuật: 02 người

Điều 10: Phí nộp của hội viên CLB (gọi là hội phí)

+ Khi tham gia vào CLB hàng tháng mỗi hội viên phải đóng hội phí là 20.000đ (hai mươi ngàn đồng).

+ Quỹ của hội phí được dùng vào những việc chung và công khai cụ thể trong từng kỳ họp.

+ Khi có mục đích hoạt động cho từng nội dung ban chấp hành CLB sẽ dự trù kinh phí thông qua tập thể đóng góp. Sau khi hoàn thành mục tiêu công việc ban chấp hành CLB sẽ công khai tài chính trước tập thể trong kỳ họp kế tiếp.

V - HIỆU LỰC THI HÀNH

+ Điều lệ này có hiệu lực trong nội bộ CLB Vespa cổ Bình Định.

+ Chỉ có đại hội mới có quyền sửa đổi điều lệ.

+ Điều lệ sẽ được thông qua với cơ quan quản lý nhà nước địa phương.

        + Điều lệ này được Ban chấp hành CLB thông qua ngày ... tháng ... năm 2009.
CLB Vespa cổ Bình Định
TM.BCH
Chủ nhiệm

                                                                                                                                     

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'11545','lrjlkhvd04k4e10afniq9v91e4','0','Guest','0','54.198.23.251','2018-09-26 09:30:07','/a137725/xay-dung-du-thao-dieu-le.html')